Idag skriver Skolinspektionen och Barn – och elevombudet i Dagens Nyheter om allvarligt våld i skolan. Artikeln är en larmsignal och en uppmaning till vuxna att agera. Trots tydlig lagstiftning och nolltolerans mot kränkningar i skolan och förskolan fortsätter barn att kränkas och att utsättas för våld.

Det är bra att de två myndigheterna går ihop och markerar allvaret i att barn utsätts för våld i skolan. Men jag saknar en aspekt. Utbildning.

Idag saknas obligatorisk undervisning om barn och våld i de flesta universitetsutbildningar, till exempel rektors och lärarutbildningen. Man kan bli lärare, förskollärare, skolkurator, skolpsykolog, rektor eller fritidspedagog utan grundläggande kunskaper om våld. Där borde man börja. För det krävs kunskap om våldets mekanismer och effekter för att uppmärksamma det och för att ta det på allvar.

Visst kan man tycka att det borde vara självklart för alla vuxna att förstå och ta avstånd från våld. Men så är det uppenbarligen inte. Skolpersonal är bara människor, människor som också bär med sig erfarenheter av våld. Bland skolans personal finns många som själva blev slaga som barn, som mobbades eller blev mobbade, många som misshandlats i en nära relation, många som misshandlat sin partner eller sina barn… För de är bara människor och bland människor är våld vanligt.

Erfarenheter av våld i privatlivet påverkar hur man hanterar våld i yrkeslivet. Våld som aldrig uppmärksammats, som bagatelliserats, förminskats eller förnekats ger lärdomar, de inblandade lär sig att det är så det ska vara. De tar med sig reaktions- och handlingsmönster i livet.   Men det går att lära om!

När de vuxna i skolan saknar kunskap är det lätt att de bagatelliserar och inte förstår. De uppmärksammar varken det våld som sker inom skolans väggar eller det som en del av barnen utsätts för hemma. De försummar att undervisa barnen om våldets konsekvenser och vad de ska vända sig för att få hjälp om de utsätts.

Börja på universitets- och högskolor, se till att all blivande skolpersonal får undervisning om våld mot barn!

Fortsätt med våra skolor och förskolor! Se till att varje barn i Sverige känner till att de har rätt att växa upp utan våld, och vet vad de ska göra för att få hjälp om de utsätts för våld.

Det skulle ge oss en bättre chans att leva vi upp till alla barns rätt till en uppväxt fri från våld och skola som är trygg.

 

Comments are closed