Våld mot barn leder till sämre psykisk och fysisk hälsa, under barndomen men också under vuxenlivet. Den bild som framkommit i tidigare forskning i Sverige och internationellt bekräftas av den nya studien Våld och hälsa från Nationellt Centrum för kvinnofrid.10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år har inbjudits att svara på frågor om sina erfarenheter av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i barndomen, tonåren och vuxenlivet. De fick också frågor om sin nuvarande hälsa och livssituation.

De kvinnor och män som utsatts för sexuellt våld löper större risk för depression, riskbruk av alkohol och självskadebeteende någon gång i livet. Det är också vanligare med symtom som kan tyda på posttraumatiskt stressyndrom och kroppsliga symtom som till exempel huvudvärk, smärta i axlar eller nacke, yrsel eller återkommande tarmbesvär.

Det finns också en tydlig koppling mellan utsatthet före 18 års ålder och utsatthet i vuxen ålder. Författarnas slutsats är att det för att förhindra framtida lidande är avgörande att på ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka när barn utsätts för våld. Prioriteringar av resurser till förebyggande, stödjande och behandlande insatser är nödvändiga, inte minst vad gäller barnens situation.

Dit har vi en lång väg att gå. Jag och professor Carl Göran Svedin konstaterade i en debattartikel i Svenska Dagbladet i höstas att Sverige är långt ifrån att leva upp till barnkonventionens krav att erbjuda stöd till barn som utsatts för våld eller övergrepp. Barn bollas alltför ofta mellan olika verksamheter utan att få den behandling de har rätt till. I vår  granskning av 23 svenska barnahus visade det sig att endast sex verksamheter (26 %) omgående slussade vidare våldsutsatta barn till behandling när behovet fanns. I 74% av verksamheterna fanns mer eller mindre stora brister som gjorde att barn inte fick den behandling de har rätt till.

Författarna till Våld och hälsa skriver också att grundläggande kunskap om våld måste vara en självklar del av yrkeskunskapen för alla som arbetar i sjukvården, socialtjänsten, skolan och i rättsväsendet. Men obligatorisk undervisning om våld fattas fortfarande i de flesta grundutbildningar för de som ska arbeta i sjukvården, socialtjänsten, skolan och i rättsväsendet. Man kan fortfarande bli till exempel läkare, socionom eller lärare utan sådan kunskap.

Idag ska Våld och hälsa presenteras i riksdagen. Jag hoppas att det leder till förändring.

 

Comments are closed